HEIM


VOSS GK


MEDLEM


KURS


TURNERING


BANEN


PARTNERAR


ARKIV


VEGEN HIT

   


   

Kjøp av medlemslån/spelerett
Voss Golfklubb skal selja 800 fritt omsettlige medlemslån/spelerettar (årsmøtet avgjer kva tid andelane vert frigjevne for sal). Hvis idrettsforbundet kjem fram til at ordninga kjem i konflikt med tilskuddsordningane til banen, vil andelene måtta gjerast om til medlemsinnskudd/lån.


Prisar for de 400 første medlemslåna/spelerettane:
Vaksen hovudmedlem kr. 10.000.-
Ektefelle/sambuar kr.  7.500.-
Ungdom 0 til og med 19 år kr.  0.-

Innbetaling av eigarandel/spelerett må avtalast med klubben, og kan tilpassast den einskilde medlem si  betalingsevne. Me ser helst at summenvert innbetalt i løpet av max 15 månadar.
   Kontingent 2018

Kjøp av medlemslån/ spelerett

 
        Rediger