Innkalling til årsmøtet 2022

Dato: fredag 11. mars 2022
Tid: kl. 18:00
Stad: Voss Gymnas, Storesalen

Saksliste:

 1. Godkjenning av frammøtte og stemmeføre
 2. Val av dirigent
 3. Val av protokollførar
 4. Val av to medlemmar til å underteikna protokoll
 5. Godkjenne innkalling og saksliste
 6. Handsame klubben si årsmelding
 7. Handsame klubben sin rekneskap
 8. Vedta klubbens budsjett 2022
 9. Fastsetje medlemskontingentar for 2023
 10. Behandle klubbens organisasjonsplan
 11. Behandle innkomne forslag og saker
 12. Val
   

Innkomne forslag til årsmøte må vera sendt til styret seinast 2 veker før årsmøte, dvs. seinast 25. februar 2021, kl. 18.

Fullstendig saksliste og sakspapira lagt ut på heimesida og elles å finna i klubbhuset frå fredag 4. mars kl. 18.

Voss, 09. februar 2022
Styret i Voss Golfklubb

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no