Referat årsmøte Voss Golfklubb

 

Referat fra årsmøtet i Voss Golfklubb 2019
Møtet ble avholdt på klubbhuset til Voss golfklubb, Nedkvitne
Fredag 15.02.2019 kl 1900
Møtet ble åpnet av styreleder Egil Østvik

Sak 1 Konstituering av årsmøtet 2019
Godkjenning av frammøtte og stemmeberettigede – Det var 20 stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden – Godkjent

Sak 3 Valg av:
Møteleder: Egil Østvik
Tellekorps: Gaute Kalstad
Referent: Randi E. Østvik
Undertegning av protokoll: Oddvar Nilsen og Egil Østvik
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Årsmelding 2018
Møteleder refererte fra årsmeldingen 2018
Styrets innstilling: Årsberetningen godkjennes
Vedtak: Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent

Sak 5 Regnskap
Korrigering til konto 3000:
Turneringen Ski og Golf er feil rapportert. Korrekt beløp skal være kr 166 274
Resultatet blir da kr -70.000.
Det ble overført ca kr 50 000 til Voss Golfbaner i 2018 fra denne turneringen.
Gjennomgang med kommentarer til resultatet fra Karstein Lien
Bemerkninger til komiteen for Ski og Golf:
Billagsmassen må være tilgjengelig for revisjon. Regnskapsføring for denne turneringen i 2017 var noe mangelfull.

Spørsmål til innhold av konto 6620. Arne Moen redegjorde for denne.

Spørsmål mht overføringer, i år og neste år, til baneselskapet.
Styreleder redegjorde for dette.

Golfklubben ble oppfordret til å søke Sparebanken Vest om tilskudd til gode formål.

Mange har pr dags dato ikke betalt kontingent. Medlemmene oppfordres til å betale til fastsatt tid. Se Sak 6 for nye betalingsrutiner.

Til orientering: Finn Rasmussen har tjenestegjort for Karsten Lien som revisor, da han var forhindret. 

Ståle Øverland leste opp kommentarer fra revisorer.
Kommentarer ble tatt til etterretning.

Styrets innstilling: Regnskap for 2018 godkjennes
Vedtak: Regnskapet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Innkomne forslag
Medlemskontingent – nye betalingsrutiner.
Kommentarer:
Vil gjelde for sesongen 2020
Det er ønskelig å splitte opp innbetaling av kontingent, fordi en forventer en bedre innbetalingsevne blant medlemmene.
Flere klubber har allerede innført dette.
Forsinket innbetaling vil medføre at det påfaller et gebyr på kr 500 for å åpne golfbox igjen.

Styrets forslag: Saken utsettes til en ser hvilke rettingslinjer idrettsforbundet ber særforbundene følge, da et nytt medlemsregister etableres fra og med 2019.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Kontingenter for 2020
Det foreslås ingen endring i kontingent. En forventer at medlemsmassen vil bli redusert ved å øke kontingenten
Styrets forslag: Ingen endring i kontingenter for 2020 godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Budsjett 2019
Korrigering: Beløpet for utgifter er feilført under summering av differansen; inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter er identiske, slik at resultatet er null.

Formannen oppfordret til en nøktern og god økonomistyring for neste sesong.

Styrets innstilling: Budsjettet for 2019 godkjennes
Vedtak: Saken ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Klubbens organisasjonsplan
Styrets innstilling: Organisasjonsplanen for golfklubben godkjennes,
Vedtak: Saken ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Valg
Valgkomiteen, ved Jan Arnetveit, presenterte forslaget til nytt styre.
Flere av medlemmene som var foreslått til styret hadde ikke betalt sin kontingent og kunne ikke velges. Det ble fremmet forslag til å behandle dette punktet på et ekstraordinært årsmøte.
Dato for ekstraordinært årsmøtet ble fastsatt til: 08.03.19, kl 1900. Samme sted.
Styrets innstilling: Årsmøtet oppfordres til å behandle saken på nytt i et ekstraordinært årsmøte.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Årsmøtet 2019 ble hevet kl 2050

 

Protokollen godkjennes:

—————————————————- ——————————————
Oddvar Nilsen                                                   Egil Østvik

 

 

 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no