Referat årsmøte 2020

Referat Årsmøte 28.02.2020

 

Sak 1: Godkjenne dei som har røysterett

Alle på møte har røysterett

 

Sak 2: Velje dirigent

Andreas Oppedal blei valgt.

 

Sak 3: Velje protokollfører

Sunniva Horvei blei valgt.

 

Sak 4: Velje to medlemmer til å underskrive protokollen

Ståle Øverland og Malvin Øvsthus blei valgt.

 

Sak 5: Godkjenne innkallinga

Innkallinga er godkjent, men problem med vedlegg.

 

Sak 6: Godkjenne sakslista

Godkjent

 

Sak 7: Godkjenne foretningsordenen

Godkjent

 

Sak 8: Handsame årsmeldinga frå idrettslaget

Godkjent

 

Sak 9: Handsame rekneskapen til idrettslaget, den økonomiske meldinga frå styret, meldinga frå kontrollutvalet

Ståle Øverland gjekk gjennom rekneskapen til idrettsladet.

Avstemning om det er godkjent: Alle stemmer for godkjent.

Sak 10: Handsame forslag og saker

Ingen saker eller forslag er komme inn i år.

 

Sak 11: Fastsetje medlemskontigent på minst 50kr, og treningsavgift, eller fullmakt til å fastsetje treningsavgifter

Etter mykje diskusjon rundt medlemskontigent, er det einstemning om eit ekstraordinært årsmøte i haust der fastsetjing av medlemskontigent 2021 vert bestemt.

 

Sak 12: Vedta budsjettet til idrettslaget

Brudsjettet for 2020 er mykje likt som 2019, med unntak for litt justeringar på grasrotandel.

Budsjett for 2020 blei vedtatt.

 

Sak 13: Handsame organisasjonsplanen til idrettslaget

Revisor er endra til kontrollutval

 

Sak 14:  Gjere følgjande val:

Magnar Grevle, Egil Østvik og Bjarne Eggereide har forslag til følgande:

 

Sak 15: Klubbstyret:

Leiar: Andreas Oppedal 1 år – NY

Nestleiar: Sunniva Horvei 2 år NY

 

Styremedlemmar:

Glenn Ove Hovland 2 år – NY

Nils Bjarne Hommedal 2 år – NY

Silje Svartveit (1 år igjen)

 

Varamedlemmar:

Kjetil Brusveen (1 år igjen)

Marius Lidsheim Almeland 2 år – NY

 

 

Sak 16: Kontrollutval:

Leiar Oddvar Jansen 2 år

Medlem: Ingebjørg Arneveit 1 år

Varamedlem: Randi Østvik 1 år

 

Sak 17: Representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der idrettslaget har representasjonsrett, eller gje styret fullmakt til å nemne opp representantane

Idrettsråd Torkjell Eskeland

 

Sak 18: Valgkomite:

Leiar: Egil Østvik

 

Medlemmar:

Bjarne Eggereide

Magnar Grevle

 

Varamedlem: Steinar Ure

 

Sak 19: Eventuelt andre val i samsvar med organisasjonsplanen til idrettslaget

Det er ingen fleire val som skal tas i samsvar med organisasjonsplanen til idrettslaget.

 

 

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no