Referat årsmøte 2021

Referat årsmøte Voss Golfklubb 2021

Stad: Voss Gymnas

 

 1. Godkjenning av frammøte og stemmeføre

Oppteljing av frammøte og stemmeføre. Forslag til teljekorps: Randi Østvik og Nils Bjarne Hommedal. Ingen imot.

Av dei som var til stades hadde følgande stemmerett: 23 stk.

 

 

 1. Velje dirigent

Velje dirigent til å styre møte. Forslag til møteleiar: Andreas Oppedal. Ingen imot.

 

 1. Velge protokollførar

Velje ein person til å føre protokoll. Forslag til referent: Sunniva Horvei. Ingen imot.

 

 1. Velge to medlemmar til å underskrive protokollen

Oppteljing av to medlemmer til å underskrive protokoll. Forslag til underteikning av protokoll: Glenn Ove Hovland og Nils Bjarne Hommedal. Ingen imot.

 

 1. Godkjenne innkallinga

Godkjenning av innkalling. Innkalling er godkjent.

 

 1. Godkjenne sakslista

Godkjenning av saksliste. Saksliste er godkjent, men litt lang.

 

 1. Godkjenne forretningsordenen

Sette regler for Årsmøte gjennomføring: Følgje sakslista.

 

 1. Handsame årsmeldinga frå idrettslaget

Gjennomgå årsmelding. Det står feil i årsmelding frå klubben. Finn Rassmussen er ikkje leiar av kontrollutvalget. Det er Oddvar Jansen.

 

 1. Handsame rekneskapen til idrettslaget, den økonomiske meldinga frå styret, meldinga for kontrollutvalet

Vedlegg 2a og 2b.

Kommentarar til rekneskap redegjort av leiar i kontrollutvalg.

 

 1. Handsame forslag og saker

Vedlegg 3 og 4.

Forslag frå Steinar Ure (vedlegg 3). Steinar har trekt forslag b. Stemming over tilsvarande (likt) avslag for alle over 67år: einstemmig vedtak.

 

Forslag frå klubbstyret (vedlegg 4). Forslaget er underkjent, då dette i loven er årsmøte som skal bestemme.

 

 1. Fastsetje medlemskontigent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gje fullmakt til å fastsetje treningsavgifter

Forslag frå styret er å la det være uendra. Bestemmes på et eventuelt ekstraordinært årsmøte etter sesongen.

 

 1. Vedta budsjettet til idrettslaget

Einstemmig godkjent budsjett.

 

 1. Handsame organisasjonsplanen til idrettslaget

Kommentar: Det manglar fleire komitear i organisasjonsplanen, dette vert ordna.

 

Forslag frå Svein Oliver Vedaa: Det foreslås å opprette en banekomie for 2021 basert på:

 

Mandat – komiteen skal utarbeide og gradvis innføre en ny styringsmodell for «grønn sektor» (dvs bane). Denne skal komme til anvendelse enten hovedansvaret ligger for driftsselskapet eller klubb.

 

Rammer – Intensjonar som la til grunn ved bygging av bane, medlemmers og spilleres behov i dag, styringsprosessene skal være åpne og kunnskapsbaserte.

 

Ønsket resultat – en bane som vi elsker og er stolte av, styring som medlemmer har innsikt i, kan påvirke, støtter og har tillit til, og ikkje minst den skal bidra til et godt arbeidsmiljø hvor alle er inspirert til innsats og samarbeid.

 

Forslag sammensetting:

Ansatt bane: Frode Draugsvoll

Driftsselskap banekomite: Torkjell Eskeland, Ivar Gjeraker, Hallstein Finne

Driftsselskap styre: Per Støyva

Klubb: Sunniva Horvei, Svein Oliver Vedaa

 

Stemming over forslaget: 16 stemmer for, 7 stemmer mot. Det vert dermed oppretta ein ny banekomite for 2021.

 

 1. Gjere følgjande val:

 

 1. Styret med leiar, nestleiar, styremedlemmar (4) og varamedlemmar (2)

 

Styreleiar          Sunniva Horvei                           Ny                       Velges for 2021

Nestleiar           Glenn Ove Hovland                   Ny                       Velges for 2021 og 2022

Styremedlem  Marius Almeland                       Ny                       Velges for 2021 og 2022

Terje Vethe                                  Ny                       Velges for 2021 og 2022

Nils Bjarne Hommedal             Ikkje på val      Valgt for 2020 og 2021

Kjetil Brusveen                            Ny                       Velges for 2021 og 2022

Varamedlem   Ståle Hesjedal                             Ny                       Velges for 2021 og 2022

Silje Svartveit                              Ny                       Velges for 2021

 

Einstemning godkjent

 

 1. Kontrollutval med 2 medlemmar og minst 1 varamedlem

Leiar                   Oddvar Jansen                            Ikkje på val      Valgt for 2020 og 2021

Medlem            Maria M Vestrheim                   Ny                       Velges for 2021 og 2022

Varamedlem   Randi Østvik                                Gjenval             Velges for 2021

Einstemning godkjent.

 

 1. Representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der idrettslaget har representasjonsrett, eller gje styret fullmakt til å nemne opp representantane

Styret gis fullmakt til å nemne opp representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der Voss Golfklubb har prepresentasjonsrett.

Det nye styret får fullmakt til å oppnemnde representantar for Voss Golfklubb til følgjande verv: Norsk Golfforbund Ting, Voss Idrettsråd.

 

 1. Valkomite med leiar, to meldemmar og ein varamedlem

Leiar                   Egil Østvik                                     Gjenval             Velges for 2021

Medlem            Bjarne Eggereide                       Gjenval             Velges for 2021

Magnar Grevle                            Gjenval             Velges for 2021

Varamedlem   Steinar Ure                                   Gjenval             Velges for 2021

Einstemmig godkjent.

 

 1. Eventuelt andre val i samsvar med organisasjonsplanen til idrettslaget

Styret får fullmakt til å utnemne representantar i komitear. Einstemmig godkjent.

 

Referat som pdf-fil.

Voss Golfbaner
Golfparken 9
5710 Skulestadmo
Telefon: 400 04 490
post@vossgolf.no